Coraz mniej mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Opodatkowanie najmu nieruchomości na zasadach ogólnych. Znowu rośnie sprzedaż mieszkań. Nieruchomości i ich współwłaściciele. nieruchomości w słupcy, mieszkania słupca, domy w słupcy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Słupca Nieruchomości

domy jednorodzinne w budownictwie

Norma - Dokument opisujący wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, elementów konstrukcji oraz całych budynków, a także reguły techniczne dotyczące sposobu projektowania i użytkowania budynków. Normy opracowywane są przez powołane Komitety Techniczne w Europejskich Komitetach Normalizacyjnych (CEN, CENELEC) oraz Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Zgodnie z Ustawą o normalizacji, normy nie są dokumentami obowiązkowymi do stosowania, jednak ze względu na ogólne zaufanie są one powszechnie stosowane.

finanse: sprzedaż działki

Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.

ubezpieczenie - działki

Ubezpieczony - Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.

Znowu rośnie sprzedaż mieszkań

W ostatnich miesiącach znowu najlepiej sprzedają się małe mieszkania i lokale, o powierzchni do 50 m2, co w rezultacie daje coraz mniejszy wybór takich mieszkań. Niektóre firmy sprzedają obecnie nawet kilka razy więcej mieszkań niż przed rokiem. Nowe mieszkania, których budowę rozpoczęto jeszcze pr... » więcej

Opodatkowanie najmu nieruchomości na zasadach ogólnych

Przy rozliczeniu podatku od najmu nieruchomości nie zawsze musimy zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o tym, że chcemy płacić podatek według skali podatkowej. Jeżeli jednak w poprzednim roku podatkowym byliśmy opodatkowani w formie ryczałtu i chcemy od nowego roku być opodatkowani na zasadach ... » więcej

Nieruchomości i ich współwłaściciele

Największy problem we współwłasności zawsze powstają na gruncie wspólnego korzystania z nieruchomości. Współwłaściciele danej nieruchomości powinni tak ukształtować wzajemne stosunki, aby możliwe było zgodne z niej korzystanie. Najbardziej pożądane jest, aby współwłaściciele sami w drodze umowy okr... » więcej

Coraz mniej mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

W ciągu roku liczba mieszkań budowanych przez spółdzielnie spadła o 54%, w poprzednim miesiącu spółdzielnie rozpoczęły budowę tylko 230 mieszkań, jest to najniższy wynik notowany w okresie ostatnich kilku lat. Specjaliści uważają, że zapaść tej formy budownictwa to efekt rozwiązań prawnych, które u... » więcej

nieruchomości konin, mieszkania nieruchomości

nieruchomości w słupcy, mieszkania słupca, domy w słupcy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Bloki wapienno-piaskowe - Uniwersalny materiał budowlany wykorzystywany w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym do konstrukcji ścian. Bloki wapienno-piaskowe (silikatowe) charakteryzują się bardzo dużą gęstością oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Umożliwia to wznoszenie budynków nawet do 15 kondygnacji bez nośnych konstrukcji szkieletowych. Dzięki wysokiej gęstości bloki wapienno-piaskowe wykazują się bardzo dużą pojemnością cieplną oraz wysoką izolacyjnością akustyczną.

prawo: mieszkanie

Hipoteka przymusowa - wierzyciel, którego wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym (określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym), może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Zgoda dłużnika na obciążenie nieruchomości nie jest potrzebna. Wystarczy wniosek wierzyciela z załączonym tytułem wykonawczym. Tytułami egzekucyjnymi podlegającymi wykonaniu w drodze egzekucji sądowej mogą być m.in.: prawomocne orzeczenie sądu, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej. Przedmiotem hipoteki przymusowej mogą być m.in. zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, których wysokość została określona w decyzji administracyjnej.

Nabycie i utrata własności - Własność to prawnie zagwarantowana możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą. Przede wszystkim właściciel względem rzeczy ma uprawnienia do jej posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia lub zniszczenia. Granicami korzystania z rzeczy są przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie danej własności. Własność - jako cywilne prawo podmiotowe zbywalne - powstaje, przechodzi na inne podmioty oraz wygasa. Zmiany w prawie własności następują na podstawie zdarzeń prawnych, z którymi obowiązujące przepisy wiążą wyraźnie skutek w postaci powstania, przejścia lub wygaśnięcia własności. Kwestia nabycia, przejścia i utraty prawa własności jest regulowana przez wiele gałęzi obowiązującego prawa. Do zdarzeń tych dochodzi zatem nie tylko na podstawie regulacji cywilnych, ale również administracyjnych, a nawet karnych.

dom w ubezpieczeniach

lokal mieszkalny - znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące odrębną nieruchomość albo będące przedmiotem spółdzielczego prawa do lokalu oraz przynależne do tego lokalu:

  • pomieszczenie gospodarcze,
  • pomieszczenie garażowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub miejsce postojowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wraz ze stałymi elementami.

strefa pożarowa - budynek albo jego część oddzielona od innych budynków przestrzennie lub oddzielona od innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego tj. ścianami ogniotrwałymi, stropami ogniotrwałymi lub drzwiami przeciwpożarowymi.

finanse: kupno gruntu

Konsolidacja - połaczenie kilku zobowiązań w jedno w celu zmniejszenia raty i oprocentowania oraz wydłużenia okresu kredytowania. Konsolidacja umożliwia spłatę posiadanych zobowiązań, czyli niejako zamianę kilku kredytów w jeden. Kredytem konsolidacyjnym można spłacić kilka innych zobowiązań takich jak: kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt ratalny, pożyczka gotówkowa, limity na karcie kredytowej, limity kredytowe w rachunkach bieżących, kredyty i pożyczki udzielone przez zakład pracy, pozostałe kredyty konsumpcyjne. Dzięki długiemu okresowi kredytowania i niższemu oprocentowaniu rata kredytu jest znacznie niższa. Kredyt konsolidacyjny polega na zamianie kilku kredytów i pożyczek na jeden. Dzięki temu, zamiast wielu, płaci się tylko jedną przeważnie niższą ratę. Kredyt konsolidacyjny może być niezabezpieczony lub zabezpieczony (na zasadach podobnych do pożyczki hipotecznej). Kredytem konsolidacyjnym można spłacić kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny, linię debetową w rachunku bieżącym, a także zadłużenie na karcie kredytowej. Niektóre banki oprócz zamiany kredytów na jeden oferują dodatkową gotówkę.

Lokata rentierska - jest to rodzaj długoterminowej lokaty, w przypadku której odsetki nie są dodawane do kwoty podstawowej, ale wypłacane klientowi. Lokata nazywana jest rentierską, gdyż wypłacane regularnie odsetki przypominają otrzymywanie przez klienta renty.

Słupca Nieruchomości © 2019

Nieruchomości i ich współwłaściciele. Znowu rośnie sprzedaż mieszkań. Opodatkowanie najmu nieruchomości na zasadach ogólnych. Coraz mniej mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. nieruchomości w słupcy, mieszkania słupca, domy w słupcy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana