Nieruchomości i ich współwłaściciele. Opodatkowanie najmu nieruchomości na zasadach ogólnych. Znowu rośnie sprzedaż mieszkań. Coraz mniej mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. nieruchomości w słupcy, mieszkania słupca, domy w słupcy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Słupca Nieruchomości

dom w budownictwie

Budynek pasywny - W teorii to dom, który do ogrzania lub ochłodzenia nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz. Optymalną temperaturę otrzymuje się dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i energii wytworzonej przez sam budynek, znajdujące się w nim urządzenia i ludzi. W praktyce pomieszczenia trzeba dogrzewać. Dzięki dużej redukcji zapotrzebowania na ciepło nie stosuje się tradycyjnego systemu grzewczego, ale w razie potrzeby pomieszczenia dogrzewa się powietrzem wentylacyjnym.

finanse: sprzedaż działki, gruntu

Rekomendacja s - dokument przyjęty przez KNF w roku 2008 dotyczący sprzedaży przez banki kredytów hipotecznych. Zaleca bankom proponowanie klientom kredytu w złotych, oraz obliczania w krajowej walucie zdolności kredytowej, nawet w przypadku gdy kredyt jest denominowany w walucie obcej, CHF, Euro czy funtach. Po zmianach, od czerwca 2010, nakazuje bankom zmniejszenie liczby kredytów w walutach obcych do 50 proc wartości całego portfela. Zmiana ograniczyła klientom dostęp do tańszych kredytów w obcych walutach.

ubezpieczenia - działki

Europejski Komitet Ubezpieczeń - działający w Brukseli europejski związek ubezpieczycieli, zrzeszający narodowe związki ubezpieczycieli z całej Unii Europejskiej i kilku innych państw.

Znowu rośnie sprzedaż mieszkań

W ostatnich miesiącach znowu najlepiej sprzedają się małe mieszkania i lokale, o powierzchni do 50 m2, co w rezultacie daje coraz mniejszy wybór takich mieszkań. Niektóre firmy sprzedają obecnie nawet kilka razy więcej mieszkań niż przed rokiem. Nowe mieszkania, których budowę rozpoczęto jeszcze pr... » więcej

Opodatkowanie najmu nieruchomości na zasadach ogólnych

Przy rozliczeniu podatku od najmu nieruchomości nie zawsze musimy zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o tym, że chcemy płacić podatek według skali podatkowej. Jeżeli jednak w poprzednim roku podatkowym byliśmy opodatkowani w formie ryczałtu i chcemy od nowego roku być opodatkowani na zasadach ... » więcej

Nieruchomości i ich współwłaściciele

Największy problem we współwłasności zawsze powstają na gruncie wspólnego korzystania z nieruchomości. Współwłaściciele danej nieruchomości powinni tak ukształtować wzajemne stosunki, aby możliwe było zgodne z niej korzystanie. Najbardziej pożądane jest, aby współwłaściciele sami w drodze umowy okr... » więcej

Coraz mniej mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

W ciągu roku liczba mieszkań budowanych przez spółdzielnie spadła o 54%, w poprzednim miesiącu spółdzielnie rozpoczęły budowę tylko 230 mieszkań, jest to najniższy wynik notowany w okresie ostatnich kilku lat. Specjaliści uważają, że zapaść tej formy budownictwa to efekt rozwiązań prawnych, które u... » więcej

nieruchomości konin, mieszkania nieruchomości

nieruchomości w słupcy, mieszkania słupca, domy w słupcy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Izolacyjność termiczna - Właściwość materiału określająca jego zdolność do zapobiegania przenikaniu ciepła. Jest bardzo istotna dla powstrzymania ucieczek ciepła z pomieszczenia.

Renta planistyczna - to opłata dla gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z powodu uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która jest pomniejszana o zwaloryzowaną wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego w celu podniesienia wartości nieruchomości.

prawo: wynajem lokali

Prawo budowlane - W procesie budowlanym uczestniczy inwestor (odpowiada za zorganizowanie procesu budowy), inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant (odpowiada za projekt budowlany i jego zgodność z wymogami przepisów oraz warunkami technicznymi) oraz kierownik budowy (odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prowadzenie dokumentacji budowy) lub kierownik robót.

Umowa najmu - powinna określać wysokość czynszu i termin jego zapłaty. Jeśli termin nie zostanie ustalony - czynsz powinien być płacony z góry. I tak: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

nieruchomości w ubezpieczeniach

budynek o palnej konstrukcji - budynek posiadający:

  • ściany nośne wykonane z elementów drewnianych lub
  • pokrycie dachowe z drewnianych gontów, trzciny lub słomy.

finanse: sprzedaż nieruchomości

Kurs spłaty raty kredytu - kurs, po jakim kredytobiorca spłaca kredyt denominowany do waluty obcej. Kurs ten jest zmienny i jest ustalany codziennie dla danego banku. Określany jest mianem kursu sprzedaży waluty w danym banku.

Rekomendacja S II - to zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego zmierzające do zmniejszenia ryzyka zaciągania kredytów hipotecznych w walutach obcych. Stanowią one uzupełnienie Rekomendacji S, obowiązującej od lipca 2006 roku. i mają na celu ograniczenie dyktatu banków w zakresie zasad oprocentowania kredytów walutowych. Banki są zobowiązane do informowania klientów o spredzie walutowym, czyli różnicy między kursem kupna i sprzedaży walut w trakcie całej umowy. (W skali roku na spreadzie od kredytów walutowych banki dodatkowo zarabiały ok. 100 mln zł.). Te powinności, w warunkach konkurencji między bankami, powinny przyczynić się do spadku cen kredytów.

Słupca Nieruchomości © 2019

Coraz mniej mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Nieruchomości i ich współwłaściciele. Znowu rośnie sprzedaż mieszkań. Opodatkowanie najmu nieruchomości na zasadach ogólnych. nieruchomości w słupcy, mieszkania słupca, domy w słupcy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana