Nieruchomości i ich współwłaściciele. Opodatkowanie najmu nieruchomości na zasadach ogólnych. Coraz mniej mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Znowu rośnie sprzedaż mieszkań. nieruchomości w słupcy, mieszkania słupca, domy w słupcy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Słupca Nieruchomości

domy jednorodzinne w budownictwie

Mostek termiczny - Miejsce lub punkt w przegrodzie o izolacyjności termicznej słabszej niż pozostała część przegrody, jest miejscem ucieczki ciepła z pomieszczenia. Mostek termiczny często powstaje na styku dwóch różnych materiałów budowlanych lub w miejscu łączenia się dwóch prostopadłych przegród.

finanse: domu, mieszkania, nieruchomości

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego - jednorazowa opłata, płatna przy składaniu wniosku kredytowego.

ubezpieczenie - mieszkania

szkoda całkowita pojazdu - uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu.

Znowu rośnie sprzedaż mieszkań

W ostatnich miesiącach znowu najlepiej sprzedają się małe mieszkania i lokale, o powierzchni do 50 m2, co w rezultacie daje coraz mniejszy wybór takich mieszkań. Niektóre firmy sprzedają obecnie nawet kilka razy więcej mieszkań niż przed rokiem. Nowe mieszkania, których budowę rozpoczęto jeszcze pr... » więcej

Opodatkowanie najmu nieruchomości na zasadach ogólnych

Przy rozliczeniu podatku od najmu nieruchomości nie zawsze musimy zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o tym, że chcemy płacić podatek według skali podatkowej. Jeżeli jednak w poprzednim roku podatkowym byliśmy opodatkowani w formie ryczałtu i chcemy od nowego roku być opodatkowani na zasadach ... » więcej

Nieruchomości i ich współwłaściciele

Największy problem we współwłasności zawsze powstają na gruncie wspólnego korzystania z nieruchomości. Współwłaściciele danej nieruchomości powinni tak ukształtować wzajemne stosunki, aby możliwe było zgodne z niej korzystanie. Najbardziej pożądane jest, aby współwłaściciele sami w drodze umowy okr... » więcej

Coraz mniej mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

W ciągu roku liczba mieszkań budowanych przez spółdzielnie spadła o 54%, w poprzednim miesiącu spółdzielnie rozpoczęły budowę tylko 230 mieszkań, jest to najniższy wynik notowany w okresie ostatnich kilku lat. Specjaliści uważają, że zapaść tej formy budownictwa to efekt rozwiązań prawnych, które u... » więcej

nieruchomości konin, mieszkania nieruchomości

nieruchomości w słupcy, mieszkania słupca, domy w słupcy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Samowola budowlana - to:

  • budowa lub rozbudowa budynku albo innego obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę,
  • istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę,
  • wybudowanie obiektu budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia.

prawo: wynajem domu, mieszkania

Akt notarialny - jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej albo dotyczy prawa ujawnionego w księdze wieczystej lub przeniesienia własności nieruchomości, nawet gdy nie ma ona księgi wieczystej - notariusz obowiązany jest zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i przesłać jego wypis właściwemu sądowi, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.
Oryginał aktu notarialnego pozostaje u notariusza. Strony (lub inne uprawnione osoby) otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału.
Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu i że akt jest zgodny z ich wolą.

Hipoteka - jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na obciążeniu nieruchomości dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z obciążonej nieruchomości bez względu na to, czyją stała się ona własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej właściciela.

nieruchomości mieszkania w ubezpieczeniach

huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwany dalej IMGW, którego działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.

zleceniodawca / inwestor - osoba zlecająca realizację prac budowlano-montażowych.

finanse: domu, mieszkania

Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu, naliczana przeważnie od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu.

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Słupca Nieruchomości © 2019

Opodatkowanie najmu nieruchomości na zasadach ogólnych. Coraz mniej mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Znowu rośnie sprzedaż mieszkań. Nieruchomości i ich współwłaściciele. nieruchomości w słupcy, mieszkania słupca, domy w słupcy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana